×

Kategorie

×

Zippo benzín do zapalovačů 125ml

Originální Zippo benzín je svým složením optimálním palivem pro Zippo zapalovač. Zippo benzín je vyráběn synteticky v laboratořích a nejedná se o klasický ropný derivát (složení Zippo benzínu je od klasických technických benzínů zcela odlišné a chemicky se o benzín vůbec nejedná). Díky nové revoluční technologii Zippo benzín umožňuje lepší zapalování, čisté hoření, Zippo benzín má nízkou míru zápachu a je šetrnější v případě styku s pokožkou, to vše při úplné absenci rakovinotvorného benzenu v jeho složení.

Zippo benzín lze použít i do benzínových zapalovačů jiných značek a je také doporučovaným palivem pro originální benzínový Zippo ohřívač rukou.

Více
60 Kč
Poslední kus skladem
Více informací

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2             H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Asp. Tox. 1              H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Skin Irrit. 2               H315 Dráždí kůži.

STOT SE 3              H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Aquatic Chronic 2    H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Více
Vlastnosti
Podobné produkty
Žádné položky

Nastavení

Více produktu.
Žádné produkty.

Menu